Xổ số miền bắc Thứ 5 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 22/10/2020

Đặc biệt 48879
Giải nhất 43896
Giải nhì 96795 72578
Giải ba 14640 72640 05348
78416 40104 69172
Giải tư 2815 7032 3984 4841
Giải năm 1538 1116 9760
9404 7906 7237
Giải sáu 108 616 731
Giải bảy 96 81 35 00
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 04 04 06 08 15 16 16 16
31 32 35 37 38 40 40 41 48
60 72 78 79 81 84 95 96 96
Đầu Lô tô
0 00, 04, 04, 06, 08
1 15, 16, 16, 16
2
3 31, 32, 35, 37, 38
4 40, 40, 41, 48
5
6 60
7 72, 78, 79
8 81, 84
9 95, 96, 96
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 40, 60
1 31, 41, 81
2 32, 72
3
4 04, 04, 84
5 15, 35, 95
6 06, 16, 16, 16, 96, 96
7 37
8 08, 38, 48, 78
9 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 15/10/2020

Đặc biệt 62428
Giải nhất 42840
Giải nhì 13867 38422
Giải ba 87100 43529 98334
47034 95413 95247
Giải tư 5812 5760 0179 6915
Giải năm 3018 6857 2805
6012 7802 2051
Giải sáu 385 480 556
Giải bảy 33 79 50 26
Phóng to
Lô tô trực tiếp
00 02 05 12 12 13 15 18 22
26 28 29 33 34 34 40 47 50
51 56 57 60 67 79 79 80 85
Đầu Lô tô
0 00, 02, 05
1 12, 12, 13, 15, 18
2 22, 26, 28, 29
3 33, 34, 34
4 40, 47
5 50, 51, 56, 57
6 60, 67
7 79, 79
8 80, 85
9
Đuôi Lô tô
0 00, 40, 50, 60, 80
1 51
2 02, 12, 12, 22
3 13, 33
4 34, 34
5 05, 15, 85
6 26, 56
7 47, 57, 67
8 18, 28
9 29, 79, 79

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 8/10/2020

Đặc biệt 09726
Giải nhất 69001
Giải nhì 88521 72106
Giải ba 33089 50376 22475
50825 64991 56524
Giải tư 4190 1276 4568 9341
Giải năm 9892 1594 3719
7089 7169 7046
Giải sáu 279 525 804
Giải bảy 37 76 30 73
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 06 19 21 24 25 25 26
30 37 41 46 68 69 73 75 76
76 76 79 89 89 90 91 92 94
Đầu Lô tô
0 01, 04, 06
1 19
2 21, 24, 25, 25, 26
3 30, 37
4 41, 46
5
6 68, 69
7 73, 75, 76, 76, 76, 79
8 89, 89
9 90, 91, 92, 94
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1 01, 21, 41, 91
2 92
3 73
4 04, 24, 94
5 25, 25, 75
6 06, 26, 46, 76, 76, 76
7 37
8 68
9 19, 69, 79, 89, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 1/10/2020

Đặc biệt 03418
Giải nhất 94194
Giải nhì 66790 17023
Giải ba 73037 94292 39168
44134 44372 48295
Giải tư 9929 3101 9067 0002
Giải năm 9860 0542 5834
0323 9216 4065
Giải sáu 969 118 886
Giải bảy 16 63 89 61
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 02 16 16 18 18 23 23 29
34 34 37 42 60 61 63 65 67
68 69 72 86 89 90 92 94 95
Đầu Lô tô
0 01, 02
1 16, 16, 18, 18
2 23, 23, 29
3 34, 34, 37
4 42
5
6 60, 61, 63, 65, 67, 68, 69
7 72
8 86, 89
9 90, 92, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 60, 90
1 01, 61
2 02, 42, 72, 92
3 23, 23, 63
4 34, 34, 94
5 65, 95
6 16, 16, 86
7 37, 67
8 18, 18, 68
9 29, 69, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 24/9/2020

Đặc biệt 87082
Giải nhất 76056
Giải nhì 80203 89491
Giải ba 12192 24493 66130
10791 57269 23850
Giải tư 9267 3392 6448 2186
Giải năm 6469 1667 7674
7842 3543 0005
Giải sáu 480 305 679
Giải bảy 66 61 99 84
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 05 05 30 42 43 48 50 56
61 66 67 67 69 69 74 79 80
82 84 86 91 91 92 92 93 99
Đầu Lô tô
0 03, 05, 05
1
2
3 30
4 42, 43, 48
5 50, 56
6 61, 66, 67, 67, 69, 69
7 74, 79
8 80, 82, 84, 86
9 91, 91, 92, 92, 93, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 50, 80
1 61, 91, 91
2 42, 82, 92, 92
3 03, 43, 93
4 74, 84
5 05, 05
6 56, 66, 86
7 67, 67
8 48
9 69, 69, 79, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 17/9/2020

Đặc biệt 04170
Giải nhất 71985
Giải nhì 43509 16141
Giải ba 58831 80153 35981
30730 83764 91048
Giải tư 0914 1931 7961 1276
Giải năm 8042 2306 1138
3873 3697 4669
Giải sáu 496 256 878
Giải bảy 60 34 96 28
Phóng to
Lô tô trực tiếp
06 09 14 28 30 31 31 34 38
41 42 48 53 56 60 61 64 69
70 73 76 78 81 85 96 96 97
Đầu Lô tô
0 06, 09
1 14
2 28
3 30, 31, 31, 34, 38
4 41, 42, 48
5 53, 56
6 60, 61, 64, 69
7 70, 73, 76, 78
8 81, 85
9 96, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 70
1 31, 31, 41, 61, 81
2 42
3 53, 73
4 14, 34, 64
5 85
6 06, 56, 76, 96, 96
7 97
8 28, 38, 48, 78
9 09, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 10/9/2020

Đặc biệt 81320
Giải nhất 66553
Giải nhì 90953 75895
Giải ba 87507 18033 11282
88242 46819 07775
Giải tư 9593 9428 1904 9487
Giải năm 3506 4441 8894
8916 3909 4570
Giải sáu 502 305 640
Giải bảy 09 04 40 07
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 04 04 05 06 07 07 09 09
16 19 20 28 33 40 40 41 42
53 53 70 75 82 87 93 94 95
Đầu Lô tô
0 02, 04, 04, 05, 06, 07, 07, 09, 09
1 16, 19
2 20, 28
3 33
4 40, 40, 41, 42
5 53, 53
6
7 70, 75
8 82, 87
9 93, 94, 95
Đuôi Lô tô
0 20, 40, 40, 70
1 41
2 02, 42, 82
3 33, 53, 53, 93
4 04, 04, 94
5 05, 75, 95
6 06, 16
7 07, 07, 87
8 28
9 09, 09, 19

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 3/9/2020

Đặc biệt 80180
Giải nhất 01877
Giải nhì 35594 24534
Giải ba 98521 55161 02193
84549 90436 59598
Giải tư 7283 3897 4382 3869
Giải năm 8097 3369 8788
7382 4231 8821
Giải sáu 138 048 154
Giải bảy 96 41 59 83
Phóng to
Lô tô trực tiếp
21 21 31 34 36 38 41 48 49
54 59 61 69 69 77 80 82 82
83 83 88 93 94 96 97 97 98
Đầu Lô tô
0
1
2 21, 21
3 31, 34, 36, 38
4 41, 48, 49
5 54, 59
6 61, 69, 69
7 77
8 80, 82, 82, 83, 83, 88
9 93, 94, 96, 97, 97, 98
Đuôi Lô tô
0 80
1 21, 21, 31, 41, 61
2 82, 82
3 83, 83, 93
4 34, 54, 94
5
6 36, 96
7 77, 97, 97
8 38, 48, 88, 98
9 49, 59, 69, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 27/8/2020

Đặc biệt 76496
Giải nhất 95110
Giải nhì 87190 62346
Giải ba 18535 80420 74382
87870 57902 43405
Giải tư 9468 6884 6683 1833
Giải năm 1164 8957 8223
1045 2436 4874
Giải sáu 897 915 375
Giải bảy 18 52 75 97
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 05 10 15 18 20 23 33 35
36 45 46 52 57 64 68 70 74
75 75 82 83 84 90 96 97 97
Đầu Lô tô
0 02, 05
1 10, 15, 18
2 20, 23
3 33, 35, 36
4 45, 46
5 52, 57
6 64, 68
7 70, 74, 75, 75
8 82, 83, 84
9 90, 96, 97, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 20, 70, 90
1
2 02, 52, 82
3 23, 33, 83
4 64, 74, 84
5 05, 15, 35, 45, 75, 75
6 36, 46, 96
7 57, 97, 97
8 18, 68
9

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 20/8/2020

Đặc biệt 30880
Giải nhất 34811
Giải nhì 92416 40570
Giải ba 47210 66548 07837
23197 14805 52990
Giải tư 9251 7860 2755 5957
Giải năm 4707 2111 5087
5121 6123 7763
Giải sáu 106 469 960
Giải bảy 58 24 95 88
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 07 10 11 11 16 21 23
24 37 48 51 55 57 58 60 60
63 69 70 80 87 88 90 95 97
Đầu Lô tô
0 05, 06, 07
1 10, 11, 11, 16
2 21, 23, 24
3 37
4 48
5 51, 55, 57, 58
6 60, 60, 63, 69
7 70
8 80, 87, 88
9 90, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 10, 60, 60, 70, 80, 90
1 11, 11, 21, 51
2
3 23, 63
4 24
5 05, 55, 95
6 06, 16
7 07, 37, 57, 87, 97
8 48, 58, 88
9 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 13/8/2020

Đặc biệt 42857
Giải nhất 14375
Giải nhì 06709 75922
Giải ba 83807 16469 99805
87209 27076 03254
Giải tư 4953 4747 1879 0929
Giải năm 0789 0968 8960
8321 2898 4007
Giải sáu 665 844 170
Giải bảy 06 55 33 21
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 06 07 07 09 09 21 21 22
29 33 44 47 53 54 55 57 60
65 68 69 70 75 76 79 89 98
Đầu Lô tô
0 05, 06, 07, 07, 09, 09
1
2 21, 21, 22, 29
3 33
4 44, 47
5 53, 54, 55, 57
6 60, 65, 68, 69
7 70, 75, 76, 79
8 89
9 98
Đuôi Lô tô
0 60, 70
1 21, 21
2 22
3 33, 53
4 44, 54
5 05, 55, 65, 75
6 06, 76
7 07, 07, 47, 57
8 68, 98
9 09, 09, 29, 69, 79, 89

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2020)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ