Xổ số miền bắc Thứ 2 hàng tuần

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 13/9/2021

Đặc biệt 95548
Giải nhất 68227
Giải nhì 53476 18423
Giải ba 59313 10761 02884
22998 26134 12546
Giải tư 0146 5730 8572 0808
Giải năm 9635 3032 0184
8384 1790 7601
Giải sáu 564 591 957
Giải bảy 83 09 99 32
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 08 09 13 23 27 30 32 32
34 35 46 46 48 57 61 64 72
76 83 84 84 84 90 91 98 99
Đầu Lô tô
0 01, 08, 09
1 13
2 23, 27
3 30, 32, 32, 34, 35
4 46, 46, 48
5 57
6 61, 64
7 72, 76
8 83, 84, 84, 84
9 90, 91, 98, 99
Đuôi Lô tô
0 30, 90
1 01, 61, 91
2 32, 32, 72
3 13, 23, 83
4 34, 64, 84, 84, 84
5 35
6 46, 46, 76
7 27, 57
8 08, 48, 98
9 09, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 6/9/2021

Đặc biệt 87728
Giải nhất 88415
Giải nhì 19940 44927
Giải ba 26793 17788 33474
52904 88310 77646
Giải tư 1183 9036 7786 1612
Giải năm 8192 9483 3950
4803 7481 1667
Giải sáu 792 575 369
Giải bảy 71 02 19 65
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 04 10 12 15 19 27 28
36 40 46 50 65 67 69 71 74
75 81 83 83 86 88 92 92 93
Đầu Lô tô
0 02, 03, 04
1 10, 12, 15, 19
2 27, 28
3 36
4 40, 46
5 50
6 65, 67, 69
7 71, 74, 75
8 81, 83, 83, 86, 88
9 92, 92, 93
Đuôi Lô tô
0 10, 40, 50
1 71, 81
2 02, 12, 92, 92
3 03, 83, 83, 93
4 04, 74
5 15, 65, 75
6 36, 46, 86
7 27, 67
8 28, 88
9 19, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 30/8/2021

Đặc biệt 83986
Giải nhất 61984
Giải nhì 71959 51392
Giải ba 00885 37574 77498
22788 28129 73126
Giải tư 1709 1388 8434 5743
Giải năm 2149 8023 4582
3272 1145 7245
Giải sáu 973 425 269
Giải bảy 48 45 32 74
Phóng to
Lô tô trực tiếp
09 23 25 26 29 32 34 43 45
45 45 48 49 59 69 72 73 74
74 82 84 85 86 88 88 92 98
Đầu Lô tô
0 09
1
2 23, 25, 26, 29
3 32, 34
4 43, 45, 45, 45, 48, 49
5 59
6 69
7 72, 73, 74, 74
8 82, 84, 85, 86, 88, 88
9 92, 98
Đuôi Lô tô
0
1
2 32, 72, 82, 92
3 23, 43, 73
4 34, 74, 74, 84
5 25, 45, 45, 45, 85
6 26, 86
7
8 48, 88, 88, 98
9 09, 29, 49, 59, 69

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 23/8/2021

Đặc biệt 58391
Giải nhất 20528
Giải nhì 69366 25470
Giải ba 10911 62745 24082
87674 72432 41270
Giải tư 7536 4585 9858 4876
Giải năm 9263 2002 0947
4496 0780 9429
Giải sáu 566 438 731
Giải bảy 50 45 44 68
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 11 28 29 31 32 36 38 44
45 45 47 50 58 63 66 66 68
70 70 74 76 80 82 85 91 96
Đầu Lô tô
0 02
1 11
2 28, 29
3 31, 32, 36, 38
4 44, 45, 45, 47
5 50, 58
6 63, 66, 66, 68
7 70, 70, 74, 76
8 80, 82, 85
9 91, 96
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 70, 80
1 11, 31, 91
2 02, 32, 82
3 63
4 44, 74
5 45, 45, 85
6 36, 66, 66, 76, 96
7 47
8 28, 38, 58, 68
9 29

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 16/8/2021

Đặc biệt 62041
Giải nhất 07429
Giải nhì 58690 79335
Giải ba 59164 89980 15934
83770 63150 04189
Giải tư 5863 0973 0119 9411
Giải năm 7887 0605 5983
7295 6771 0697
Giải sáu 096 307 178
Giải bảy 31 39 22 09
Phóng to
Lô tô trực tiếp
05 07 09 11 19 22 29 31 34
35 39 41 50 63 64 70 71 73
78 80 83 87 89 90 95 96 97
Đầu Lô tô
0 05, 07, 09
1 11, 19
2 22, 29
3 31, 34, 35, 39
4 41
5 50
6 63, 64
7 70, 71, 73, 78
8 80, 83, 87, 89
9 90, 95, 96, 97
Đuôi Lô tô
0 50, 70, 80, 90
1 11, 31, 41, 71
2 22
3 63, 73, 83
4 34, 64
5 05, 35, 95
6 96
7 07, 87, 97
8 78
9 09, 19, 29, 39, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 9/8/2021

Đặc biệt 44751
Giải nhất 36796
Giải nhì 05597 80132
Giải ba 81726 68298 87776
58923 78159 52155
Giải tư 8753 4339 1849 4259
Giải năm 1261 8755 3028
1720 3533 1198
Giải sáu 344 630 736
Giải bảy 74 82 90 35
Phóng to
Lô tô trực tiếp
20 23 26 28 30 32 33 35 36
39 44 49 51 53 55 55 59 59
61 74 76 82 90 96 97 98 98
Đầu Lô tô
0
1
2 20, 23, 26, 28
3 30, 32, 33, 35, 36, 39
4 44, 49
5 51, 53, 55, 55, 59, 59
6 61
7 74, 76
8 82
9 90, 96, 97, 98, 98
Đuôi Lô tô
0 20, 30, 90
1 51, 61
2 32, 82
3 23, 33, 53
4 44, 74
5 35, 55, 55
6 26, 36, 76, 96
7 97
8 28, 98, 98
9 39, 49, 59, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 2/8/2021

Đặc biệt 71424
Giải nhất 01082
Giải nhì 35981 28691
Giải ba 98350 38957 19491
64270 62415 46173
Giải tư 0712 4253 8081 9582
Giải năm 9402 3740 1725
0914 7478 8409
Giải sáu 216 604 659
Giải bảy 03 47 12 73
Phóng to
Lô tô trực tiếp
02 03 04 09 12 12 14 15 16
24 25 40 47 50 53 57 59 70
73 73 78 81 81 82 82 91 91
Đầu Lô tô
0 02, 03, 04, 09
1 12, 12, 14, 15, 16
2 24, 25
3
4 40, 47
5 50, 53, 57, 59
6
7 70, 73, 73, 78
8 81, 81, 82, 82
9 91, 91
Đuôi Lô tô
0 40, 50, 70
1 81, 81, 91, 91
2 02, 12, 12, 82, 82
3 03, 53, 73, 73
4 04, 14, 24
5 15, 25
6 16
7 47, 57
8 78
9 09, 59

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 26/7/2021

Đặc biệt 40891
Giải nhất 05339
Giải nhì 20921 37824
Giải ba 15188 32390 37996
76984 77330 19767
Giải tư 4331 8163 3103 4608
Giải năm 2180 9377 9315
0460 3133 1714
Giải sáu 887 164 354
Giải bảy 36 12 76 78
Phóng to
Lô tô trực tiếp
03 08 12 14 15 21 24 30 31
33 36 39 54 60 63 64 67 76
77 78 80 84 87 88 90 91 96
Đầu Lô tô
0 03, 08
1 12, 14, 15
2 21, 24
3 30, 31, 33, 36, 39
4
5 54
6 60, 63, 64, 67
7 76, 77, 78
8 80, 84, 87, 88
9 90, 91, 96
Đuôi Lô tô
0 30, 60, 80, 90
1 21, 31, 91
2 12
3 03, 33, 63
4 14, 24, 54, 64, 84
5 15
6 36, 76, 96
7 67, 77, 87
8 08, 78, 88
9 39

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 19/7/2021

Đặc biệt 47133
Giải nhất 69077
Giải nhì 17246 42789
Giải ba 79843 84979 28433
03532 25829 48887
Giải tư 3482 5939 7890 9376
Giải năm 5418 7532 1339
9437 2227 4746
Giải sáu 623 301 390
Giải bảy 69 42 11 01
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 01 11 18 23 27 29 32 32
33 33 37 39 39 42 43 46 46
69 76 77 79 82 87 89 90 90
Đầu Lô tô
0 01, 01
1 11, 18
2 23, 27, 29
3 32, 32, 33, 33, 37, 39, 39
4 42, 43, 46, 46
5
6 69
7 76, 77, 79
8 82, 87, 89
9 90, 90
Đuôi Lô tô
0 90, 90
1 01, 01, 11
2 32, 32, 42, 82
3 23, 33, 33, 43
4
5
6 46, 46, 76
7 27, 37, 77, 87
8 18
9 29, 39, 39, 69, 79, 89

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 12/7/2021

Đặc biệt 48323
Giải nhất 48804
Giải nhì 20449 04646
Giải ba 32583 19099 64281
02204 76324 93948
Giải tư 6143 3233 1442 1872
Giải năm 7527 1407 6799
3770 3188 7865
Giải sáu 543 721 557
Giải bảy 37 53 44 73
Phóng to
Lô tô trực tiếp
04 04 07 21 23 24 27 33 37
42 43 43 44 46 48 49 53 57
65 70 72 73 81 83 88 99 99
Đầu Lô tô
0 04, 04, 07
1
2 21, 23, 24, 27
3 33, 37
4 42, 43, 43, 44, 46, 48, 49
5 53, 57
6 65
7 70, 72, 73
8 81, 83, 88
9 99, 99
Đuôi Lô tô
0 70
1 21, 81
2 42, 72
3 23, 33, 43, 43, 53, 73, 83
4 04, 04, 24, 44
5 65
6 46
7 07, 27, 37, 57
8 48, 88
9 49, 99, 99

Kết Quả Xổ Số Miền Bắc ngày 5/7/2021

Đặc biệt 91701
Giải nhất 09512
Giải nhì 85942 28239
Giải ba 56781 06647 92539
37595 40790 68568
Giải tư 3297 6170 7115 2218
Giải năm 9545 8228 6424
2928 3552 5104
Giải sáu 457 368 616
Giải bảy 84 89 26 88
Phóng to
Lô tô trực tiếp
01 04 12 15 16 18 24 26 28
28 39 39 42 45 47 52 57 68
68 70 81 84 88 89 90 95 97
Đầu Lô tô
0 01, 04
1 12, 15, 16, 18
2 24, 26, 28, 28
3 39, 39
4 42, 45, 47
5 52, 57
6 68, 68
7 70
8 81, 84, 88, 89
9 90, 95, 97
Đuôi Lô tô
0 70, 90
1 01, 81
2 12, 42, 52
3
4 04, 24, 84
5 15, 45, 95
6 16, 26
7 47, 57, 97
8 18, 28, 28, 68, 68, 88
9 39, 39, 89

15 giấc mơ hay gặp hàng ngày

1. Nằm mơ thấy Bát
2. Nằm mơ thấy Bơi nước trong
3. Nằm mơ thấy Chái thìa
4. Nằm mơ thấy Con sò
5. Nằm mơ thấy Cái chén
6. Nằm mơ thấy Diều hâu
7. Nằm mơ thấy Giò chả
8. Nằm mơ thấy Hương đèn
9. Nằm mơ thấy Hổ
10. Nằm mơ thấy Khâu vá
11. Nằm mơ thấy Quạt trần
12. Nằm mơ thấy Quần áo vá nhiều
13. Nằm mơ thấy Tinh trùng
14. Nằm mơ thấy Trèo thang
15. Nằm mơ thấy Tầu bay
Xem tất cả hơn 1.000 giấc mơ khác

Một vài thông tin về xổ số Miền Bắc (Cập nhật mới nhất năm 2021)

Xổ số Miền Bắc (XSMB) còn gọi là xổ số truyền thống, xổ số thủ đô XSTD hay xổ số Hà Nội XSHN) mở thưởng vào khoảng 18h15' hàng ngày từ thứ 2 đến chủ nhật (Trừ 4 ngày nghỉ Tết âm lịch).

Địa chỉ quay thưởng: Số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Lịch quay số mở thưởng XSMB:

  • Thứ Hai: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Ba: Xổ số kiến thiết Quảng Ninh
  • Thứ Tư: Xổ số kiến thiết Bắc Ninh
  • Thứ Năm: Xổ số kiến thiết Hà Nội
  • Thứ Sáu: Xổ số kiến thiết Hải Phòng
  • Thứ Bảy: Xổ số kiến thiết Nam Định
  • Chủ Nhật: Xổ số kiến thiết Thái Bình
Chia sẻ